કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ નાં શાસન દરમ્યાન વર્ષ ૧૯૫૧ માં ભારત દેશ “એશિયન ગેમ્સ” નું યજમાન બન્યા.

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ નાં શાસન દરમ્યાન વર્ષ ૧૯૫૧ માં ભારત દેશ “એશિયન ગેમ્સ” નું યજમાન બન્યા.

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ નાં શાસન દરમ્યાન વર્ષ ૧૯૫૧ માં ભારત દેશ “એશિયન ગેમ્સ” નું યજમાન બન્યા.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()