વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨માં ખાદ્યત્રનું  ઉત્પાદન ૫૦૮ લાખ ટન હતું.  વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં ખાદ્યત્રનું  ઉત્પાદન ૯૧૪.૬ લાખ ટન હતું.  ૬૦ વર્ષમાં ૮૦.૩ ટકાનો વધારો નોધાયો

વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨માં ખાદ્યત્રનું  ઉત્પાદન ૫૦૮ લાખ ટન હતું.  વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં ખાદ્યત્રનું  ઉત્પાદન ૯૧૪.૬ લાખ ટન હતું.  ૬૦ વર્ષમાં ૮૦.૩ ટકાનો વધારો નોધાયો

વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨માં ખાદ્યત્રનું  ઉત્પાદન ૫૦૮ લાખ ટન હતું.  વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં ખાદ્યત્રનું  ઉત્પાદન ૯૧૪.૬ લાખ ટન હતું.  ૬૦ વર્ષમાં ૮૦.૩ ટકાનો વધારો નોધાયો
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati