પૂર્વ વડાપ્રધાન ડૉ.મનમોહનસિંહએ વર્ષ ૨૦૦૮ માં ઇન્ડો-યૂ.એસ  ન્યુક્લિયર ડીલ કરી ભારતને પાવર, સરક્ષણ ક્ષેત્રે વધુ સશક્ત બનાવ્યું

પૂર્વ વડાપ્રધાન ડૉ.મનમોહનસિંહએ વર્ષ ૨૦૦૮ માં ઇન્ડો-યૂ.એસ  ન્યુક્લિયર ડીલ કરી ભારતને પાવર, સરક્ષણ ક્ષેત્રે વધુ સશક્ત બનાવ્યું

પૂર્વ વડાપ્રધાન ડૉ.મનમોહનસિંહએ વર્ષ ૨૦૦૮ માં ઇન્ડો-યૂ.એસ  ન્યુક્લિયર ડીલ કરી ભારતને પાવર, સરક્ષણ ક્ષેત્રે વધુ સશક્ત બનાવ્યું
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()