૧૯૫૧-૫૨માં પ્રતિવ્યક્તિ  ૧૫ મીટર કાપડ ઉપલબ્ધ હતું. ૨૦૧૪-૧૫ માં પ્રતિવ્યક્તિ દીઠ ૩૬.૨ મીટર કાપડ ઉપલબ્ધ થયું. ૧૪૦ % નો વધારો નોધાયો

૧૯૫૧-૫૨માં પ્રતિવ્યક્તિ  ૧૫ મીટર કાપડ ઉપલબ્ધ હતું. ૨૦૧૪-૧૫ માં પ્રતિવ્યક્તિ દીઠ ૩૬.૨ મીટર કાપડ ઉપલબ્ધ થયું. ૧૪૦ % નો વધારો નોધાયો

૧૯૫૧-૫૨માં પ્રતિવ્યક્તિ  ૧૫ મીટર કાપડ ઉપલબ્ધ હતું. ૨૦૧૪-૧૫ માં પ્રતિવ્યક્તિ દીઠ ૩૬.૨ મીટર કાપડ ઉપલબ્ધ થયું. ૧૪૦ % નો વધારો નોધાયો
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()