કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં વર્ષ ૨૦૦૨માં દિલ્હીમાં મેટ્રો ટ્રેન ચાલુ થઈ

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં વર્ષ ૨૦૦૨માં દિલ્હીમાં મેટ્રો ટ્રેન ચાલુ થઈ

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં વર્ષ ૨૦૦૨માં દિલ્હીમાં મેટ્રો ટ્રેન ચાલુ થઈ.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()