વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨ માં કોફીની વ્યક્તિદીઠ ૬૭ ગ્રામ ઉપલબ્ધતા હતી. વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં કોફીની વ્યક્તિદીઠ ૧૦૦ ગ્રામ ઉપલબ્ધતા થઈ. ૬૦ વર્ષ માં ૨૦૦ ટકાનો વધારો નોંધાયો

વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨ માં કોફીની વ્યક્તિદીઠ ૬૭ ગ્રામ ઉપલબ્ધતા હતી. વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં કોફીની વ્યક્તિદીઠ ૧૦૦ ગ્રામ ઉપલબ્ધતા થઈ. ૬૦ વર્ષ માં ૨૦૦ ટકાનો વધારો નોંધાયો

વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨ માં કોફીની વ્યક્તિદીઠ ૬૭ ગ્રામ ઉપલબ્ધતા હતી. વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં કોફીની વ્યક્તિદીઠ ૧૦૦ ગ્રામ ઉપલબ્ધતા થઈ. ૬૦ વર્ષ માં ૨૦૦ ટકાનો વધારો નોંધાયો
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati