૬૦ વર્ષ માં ઈંડા ના ઉત્પાદનમાં ૩૯૩૩.૩૩ ટકાનો વધારો. વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં ઈંડાનું ઉત્પાદન ૭૩૯૮૦૦ લાખ

૬૦ વર્ષ માં ઈંડા ના ઉત્પાદનમાં ૩૯૩૩.૩૩ ટકાનો વધારો. વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં ઈંડાનું ઉત્પાદન ૭૩૯૮૦૦ લાખ

૬૦ વર્ષ માં ઈંડા ના ઉત્પાદનમાં ૩૯૩૩.૩૩ ટકાનો વધારો. વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં ઈંડાનું ઉત્પાદન ૭૩૯૮૦૦ લાખ
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati