ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ: કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં ૯૦ ના દાયકામાં ભારતમાં સ્ટીલ,ફટીલાઈઝર, પેટ્રોકેમિકલ્સ, હેવી એન્જિનિયરિંગ, કેમિકલ અને  પાવર  ક્ષેત્રે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ કરી ચૂક્યું હતું

ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ: કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં ૯૦ ના દાયકામાં ભારતમાં સ્ટીલ,ફટીલાઈઝર, પેટ્રોકેમિકલ્સ, હેવી એન્જિનિયરિંગ, કેમિકલ અને  પાવર  ક્ષેત્રે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ કરી ચૂક્યું હતું

ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ: કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં ૯૦ ના દાયકામાં ભારતમાં સ્ટીલ,ફટીલાઈઝર, પેટ્રોકેમિકલ્સ, હેવી એન્જિનિયરિંગ, કેમિકલ અને  પાવર  ક્ષેત્રે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ કરી ચૂક્યું હતું.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati