મહાત્મા ગાંધીએ સત્ય અહિંસા અને સત્ય થકી દેશ અને સમગ્ર વિશ્વને માર્ગદર્શિત કર્યું.

મહાત્મા ગાંધીએ સત્ય અહિંસા અને સત્ય થકી દેશ અને સમગ્ર વિશ્વને માર્ગદર્શિત કર્યું.

 મહાત્મા ગાંધીએ સત્ય અહિંસા અને સત્ય થકી દેશ અને સમગ્ર વિશ્વને માર્ગદર્શિત કર્યું.
#60YearsofCongressContribution
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#६०सालकोंग्रेसकायोगदान
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()