પૂર્વ વડાપ્રધાન ડૉ.મનમોહનસિંઘ દ્વારા આર્થિક ઉદારીકરન ની શરૂઆત કરી દેશમાં આર્થિક પ્રગતિ માટેના પાયા નાખ્યા

પૂર્વ વડાપ્રધાન ડૉ.મનમોહનસિંઘ દ્વારા આર્થિક ઉદારીકરન ની શરૂઆત કરી દેશમાં આર્થિક પ્રગતિ માટેના પાયા નાખ્યા

પૂર્વ વડાપ્રધાન ડૉ.મનમોહનસિંઘ દ્વારા આર્થિક ઉદારીકરન ની શરૂઆત કરી દેશમાં આર્થિક પ્રગતિ માટેના પાયા નાખ્યા
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()