નેહરૂજી દ્વારા ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૬૯ ઈસરો ની સ્થાપના થઈ.

નેહરૂજી દ્વારા ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૬૯ ઈસરો ની સ્થાપના થઈ.

નેહરૂજી દ્વારા ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૬૯ ઈસરો ની સ્થાપના થઈ.
#60YearsofCongressContribution
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#६०सालकोंग्रेसकायोगदान
    • Categories: Gujarati