શ્વેતક્રાંતિ ને ફલીકૂત કરવા પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એ ૧૬ જુલાઈ ૧૯૬૫ એ આણંદમાં નેશનલ ડેરી ડેવલોપમેન્ટ બોર્ડની સ્થાપના કરી.

શ્વેતક્રાંતિ ને ફલીકૂત કરવા પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એ ૧૬ જુલાઈ ૧૯૬૫ એ આણંદમાં નેશનલ ડેરી ડેવલોપમેન્ટ બોર્ડની સ્થાપના કરી.

શ્વેતક્રાંતિ ને ફલીકૂત કરવા પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એ ૧૬ જુલાઈ ૧૯૬૫ એ આણંદમાં નેશનલ ડેરી ડેવલોપમેન્ટ બોર્ડની સ્થાપના કરી.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()