કોંગ્રેસના શાસનમાં પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી રાજીવ ગાંધીએ પંચાયતી રાજ દ્વારા ગ્રામીણ ભારતને વધુ મજબૂત બનાવ્યું.

કોંગ્રેસના શાસનમાં પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી રાજીવ ગાંધીએ પંચાયતી રાજ દ્વારા ગ્રામીણ ભારતને વધુ મજબૂત બનાવ્યું.

કોંગ્રેસના શાસનમાં પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી રાજીવ ગાંધીએ પંચાયતી રાજ દ્વારા ગ્રામીણ ભારતને વધુ મજબૂત બનાવ્યું.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
 #60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati