કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે દેશના નાના-મોટા ૫૬૫  રજવાડાઓને એક કરી અખંડ ભારતનું નિર્માણ કર્યું.

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે દેશના નાના-મોટા ૫૬૫  રજવાડાઓને એક કરી અખંડ ભારતનું નિર્માણ કર્યું.

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે દેશના નાના-મોટા ૫૬૫  રજવાડાઓને એક કરી અખંડ ભારતનું નિર્માણ કર્યું.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()