ભારત રત્ન અને પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી રાજીવ ગાંધીએ દરરોજ એક ટીવી ટાવર નું ઉદઘાટન કરી દેશના ઘર ઘર સુધી ટેલિવિઝન પહોંચાડ્યું.

ભારત રત્ન અને પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી રાજીવ ગાંધીએ દરરોજ એક ટીવી ટાવર નું ઉદઘાટન કરી દેશના ઘર ઘર સુધી ટેલિવિઝન પહોંચાડ્યું.

ભારત રત્ન અને પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી રાજીવ ગાંધીએ દરરોજ એક ટીવી ટાવર નું ઉદઘાટન કરી દેશના ઘર ઘર સુધી ટેલિવિઝન પહોંચાડ્યું.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati