૧૯૫૧-૫૨માં રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ ૧૯.૮ હજાર કિલોમીટર હતા. જયારે ૨૦૧૪-૧૫ સુધીમાં  ૯૨.૮ હજાર કિલોમીટર નું નિર્માણ  થયું હતું. ૬૦ વર્ષમાં ૩૮૪ ટકાનો વધારો

૧૯૫૧-૫૨માં રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ ૧૯.૮ હજાર કિલોમીટર હતા. જયારે ૨૦૧૪-૧૫ સુધીમાં  ૯૨.૮ હજાર કિલોમીટર નું નિર્માણ  થયું હતું. ૬૦ વર્ષમાં ૩૮૪ ટકાનો વધારો

૧૯૫૧-૫૨માં રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ ૧૯.૮ હજાર કિલોમીટર હતા. જયારે ૨૦૧૪-૧૫ સુધીમાં  ૯૨.૮ હજાર કિલોમીટર નું નિર્માણ  થયું હતું. ૬૦ વર્ષમાં ૩૮૪ ટકાનો વધારો.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati