૬૦ વર્ષમાં દૂધ ઉત્પાદનમાં ૭૧૦ ટકાનો વષૅ ૨૦૧૪-૧૫માં ૧૩૭૭ લાખ ટન દૂધ ઉત્પાદન

૬૦ વર્ષમાં દૂધ ઉત્પાદનમાં ૭૧૦ ટકાનો વષૅ ૨૦૧૪-૧૫માં ૧૩૭૭ લાખ ટન દૂધ ઉત્પાદન

૬૦ વર્ષમાં દૂધ ઉત્પાદનમાં ૭૧૦ ટકાનો વષૅ ૨૦૧૪-૧૫માં ૧૩૭૭ લાખ ટન દૂધ ઉત્પાદન.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati