૬૦ વર્ષમાં નોંધાયેલ વાહનોમાં ૫૦,૨૦૨ ટકાનો વધારો વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં નોંધાયેલ વાહનો ૧૭૨૨૮૫૦૦૦

૬૦ વર્ષમાં નોંધાયેલ વાહનોમાં ૫૦,૨૦૨ ટકાનો વધારો વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં નોંધાયેલ વાહનો ૧૭૨૨૮૫૦૦૦

૬૦ વર્ષમાં નોંધાયેલ વાહનોમાં ૫૦,૨૦૨ ટકાનો વધારો વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં નોંધાયેલ વાહનો ૧૭૨૨૮૫૦૦૦.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati