ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના શાસનમાં તમામ નાની મોટી સિંચાઇ યોજના, તમામ ૨૧૫ ડેમો ખેડૂતો- ખેતીના કલ્યાણ માટે સ્થપાયા

ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના શાસનમાં તમામ નાની મોટી સિંચાઇ યોજના, તમામ ૨૧૫ ડેમો ખેડૂતો- ખેતીના કલ્યાણ માટે સ્થપાયા

ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના શાસનમાં તમામ નાની મોટી સિંચાઇ યોજના, તમામ ૨૧૫ ડેમો ખેડૂતો- ખેતીના કલ્યાણ માટે સ્થપાયા
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati