જ્યારે ભાજપે માત્ર બે સીટથી  રાજનીતિમાં શરૂઆત કરી હતી ત્યારે પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી રાજીવ ગાંધીએ પોતાની વિદેશનીતિથી રૂસ અને અમેરિકા બંનેને પોતાના મિત્ર બનાવી ચૂક્યા હતા.

જ્યારે ભાજપે માત્ર બે સીટથી  રાજનીતિમાં શરૂઆત કરી હતી ત્યારે પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી રાજીવ ગાંધીએ પોતાની વિદેશનીતિથી રૂસ અને અમેરિકા બંનેને પોતાના મિત્ર બનાવી ચૂક્યા હતા.

જ્યારે ભાજપે માત્ર બે સીટથી  રાજનીતિમાં શરૂઆત કરી હતી ત્યારે પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી રાજીવ ગાંધીએ પોતાની વિદેશનીતિથી રૂસ અને અમેરિકા બંનેને પોતાના મિત્ર બનાવી ચૂક્યા હતા.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
 #60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati