કોંગ્રેસ અને તમામ ભારતની પ્રતિ વ્યક્તિ આવક ૭૦૦૦ થી વઘીને ૯૩,૦૦૦ થઈ

કોંગ્રેસ અને તમામ ભારતની પ્રતિ વ્યક્તિ આવક ૭૦૦૦ થી વઘીને ૯૩,૦૦૦ થઈ

કોંગ્રેસ અને તમામ ભારતની પ્રતિ વ્યક્તિ આવક ૭૦૦૦ થી વઘીને ૯૩,૦૦૦ થઈ.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()