પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીના નેતૃત્વમાં ૧૭ જૂન ૧૯૬૧ એ ભારત દેશનું પોતાનું પ્રથમ લડાકુ હવાઈ જહાજ HF-24 મારુતનું નિર્માણ થયું હતું.

પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીના નેતૃત્વમાં ૧૭ જૂન ૧૯૬૧ એ ભારત દેશનું પોતાનું પ્રથમ લડાકુ હવાઈ જહાજ HF-24 મારુતનું નિર્માણ થયું હતું.

પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીના નેતૃત્વમાં ૧૭ જૂન ૧૯૬૧ એ ભારત દેશનું પોતાનું પ્રથમ લડાકુ હવાઈ જહાજ HF-24 મારુતનું નિર્માણ થયું હતું.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati