વર્ષ ૧૯૮૮ માં જ્યારે યુએસ દ્વારા ભારતને સુપર કોમ્પ્યુટર આપવાની ના પાડી તો પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીએ ભારતમાં પ્રથમ સુપર કોમ્પ્યુટર “પરમ” નું નિર્માણ કર્યું

વર્ષ ૧૯૮૮ માં જ્યારે યુએસ દ્વારા ભારતને સુપર કોમ્પ્યુટર આપવાની ના પાડી તો પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીએ ભારતમાં પ્રથમ સુપર કોમ્પ્યુટર “પરમ” નું નિર્માણ કર્યું

વર્ષ ૧૯૮૮ માં જ્યારે યુએસ દ્વારા ભારતને સુપર કોમ્પ્યુટર આપવાની ના પાડી તો પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીએ ભારતમાં પ્રથમ સુપર કોમ્પ્યુટર “પરમ” નું નિર્માણ કર્યું..
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
 #60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati