કોંગ્રેસના શાસનમાં ઇસરો દ્વારા એપ્રિલ ૧૮,૨૦૦૧ માં GSLV-D1 લોન્ચ થયો હતો

કોંગ્રેસના શાસનમાં ઇસરો દ્વારા એપ્રિલ ૧૮,૨૦૦૧ માં GSLV-D1 લોન્ચ થયો હતો

કોંગ્રેસના શાસનમાં ઇસરો દ્વારા એપ્રિલ ૧૮,૨૦૦૧ માં GSLV-D1 લોન્ચ થયો હતો.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()