કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં ગુજરાત વેગવંતુ બને અને સ્થાનિક રોજગારી માટે તમામ જિલ્લા માંજીઆઇડીસીઓ સ્થાપના કરી

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં ગુજરાત વેગવંતુ બને અને સ્થાનિક રોજગારી માટે તમામ જિલ્લા માંજીઆઇડીસીઓ સ્થાપના કરી

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં ગુજરાત વેગવંતુ બને અને સ્થાનિક રોજગારી માટે તમામ જિલ્લા માંજીઆઇડીસીઓ સ્થાપના કરી.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()