ગુજરાત એમ.એસ, સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી તેમજ આયુર્વેદિક કોલેજ દાંતીવાડા, જુનાગઢ, આણંદ, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ જેવી સંસ્થાઓ સ્થાપી ગુજરાત શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઉત્રત બનાવ્યું

ગુજરાત એમ.એસ, સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી તેમજ આયુર્વેદિક કોલેજ દાંતીવાડા, જુનાગઢ, આણંદ, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ જેવી સંસ્થાઓ સ્થાપી ગુજરાત શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઉત્રત બનાવ્યું

ગુજરાત એમ.એસ, સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી તેમજ આયુર્વેદિક કોલેજ દાંતીવાડા, જુનાગઢ, આણંદ, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ જેવી સંસ્થાઓ સ્થાપી ગુજરાત શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઉત્રત બનાવ્યું.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati