વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨માં માછલીનું ઉત્પાદન ૭૫૨ હજાર ટન હતું.  વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં માછલીનું ઉત્પાદન ૯૫૭૯ હજાર ટન થયું. ૬૦ વર્ષમાં ૧૧૭૩.૮  ટકાનો વધારો થયો

વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨માં માછલીનું ઉત્પાદન ૭૫૨ હજાર ટન હતું.  વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં માછલીનું ઉત્પાદન ૯૫૭૯ હજાર ટન થયું. ૬૦ વર્ષમાં ૧૧૭૩.૮  ટકાનો વધારો થયો

વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨માં માછલીનું ઉત્પાદન ૭૫૨ હજાર ટન હતું.  વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં માછલીનું ઉત્પાદન ૯૫૭૯ હજાર ટન થયું. ૬૦ વર્ષમાં ૧૧૭૩.૮  ટકાનો વધારો થયો
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati