વર્ષ ૧૯૯૨ માં કોંગ્રેસના શાસનમાં દુશ્મનો ને પરાસ્ત કરનારી સ્વદેશી ” ત્રિશુલ મિસાઈલ” નું નિર્માણ થઇ ચુક્યું હતું

વર્ષ ૧૯૯૨ માં કોંગ્રેસના શાસનમાં દુશ્મનો ને પરાસ્ત કરનારી સ્વદેશી ” ત્રિશુલ મિસાઈલ” નું નિર્માણ થઇ ચુક્યું હતું

વર્ષ ૧૯૯૨ માં કોંગ્રેસના શાસનમાં દુશ્મનો ને પરાસ્ત કરનારી સ્વદેશી ” ત્રિશુલ મિસાઈલ” નું નિર્માણ થઇ ચુક્યું હતું.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()