૧૯૫૧-૫૨માં પ્રાતીય રાજમાર્ગ માં ૫૬.૮ હજાર કિલોમીટરનું નિર્માણ ટન થયું. .જ્યારે ૨૦૧૪-૧૫ માં પ્રાતીય રાજમાર્ગ માં ૧૬૮.૩  હજાર કિલોમીટરનું નિર્માણ  થયું ૬૦ વર્ષમાં ૨૦૦ ટકાનો વધારો

૧૯૫૧-૫૨માં પ્રાતીય રાજમાર્ગ માં ૫૬.૮ હજાર કિલોમીટરનું નિર્માણ ટન થયું. .જ્યારે ૨૦૧૪-૧૫ માં પ્રાતીય રાજમાર્ગ માં ૧૬૮.૩  હજાર કિલોમીટરનું નિર્માણ  થયું ૬૦ વર્ષમાં ૨૦૦ ટકાનો વધારો

૧૯૫૧-૫૨માં પ્રાતીય રાજમાર્ગ માં ૫૬.૮ હજાર કિલોમીટરનું નિર્માણ ટન થયું. .જ્યારે ૨૦૧૪-૧૫ માં પ્રાતીય રાજમાર્ગ માં ૧૬૮.૩  હજાર કિલોમીટરનું નિર્માણ  થયું ૬૦ વર્ષમાં ૨૦૦ ટકાનો વધારો
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()