કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં વર્ષ ૨૦૧૪માં ભારતને વર્લ્ડહેલ્થ ઓર્ગનાઇઝેશન દ્વારા “ પોલિયા મુક્ત ભારત” ઘોષિત કરવામાં આવ્યું

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં વર્ષ ૨૦૧૪માં ભારતને વર્લ્ડહેલ્થ ઓર્ગનાઇઝેશન દ્વારા “ પોલિયા મુક્ત ભારત” ઘોષિત કરવામાં આવ્યું

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં વર્ષ ૨૦૧૪માં ભારતને વર્લ્ડહેલ્થ ઓર્ગનાઇઝેશન દ્વારા “ પોલિયા મુક્ત ભારત” ઘોષિત કરવામાં આવ્યું.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati