વર્ષ ૨૦૧૨માં કેરળમાં તત્કાલીન વડાપ્રધાન ડૉ.મનમોહનસિંહ દ્વ્રારા મેટ્રો ટ્રેનના પાયા નાખવામાં આવ્યા હતા, જૂન-૨૦૧૩માં અલુવાથી પલારીવટન વચ્ચે ૧૩.૪ કીલોમીટરની મેટ્રોટ્રેન ચાલુ થઈ ગઈ હતી

વર્ષ ૨૦૧૨માં કેરળમાં તત્કાલીન વડાપ્રધાન ડૉ.મનમોહનસિંહ દ્વ્રારા મેટ્રો ટ્રેનના પાયા નાખવામાં આવ્યા હતા, જૂન-૨૦૧૩માં અલુવાથી પલારીવટન વચ્ચે ૧૩.૪ કીલોમીટરની મેટ્રોટ્રેન ચાલુ થઈ ગઈ હતી

વર્ષ ૨૦૧૨માં કેરળમાં તત્કાલીન વડાપ્રધાન ડૉ.મનમોહનસિંહ દ્વ્રારા મેટ્રો ટ્રેનના પાયા નાખવામાં આવ્યા હતા, જૂન-૨૦૧૩માં અલુવાથી પલારીવટન વચ્ચે ૧૩.૪ કીલોમીટરની મેટ્રોટ્રેન ચાલુ થઈ ગઈ હતી.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati