કોંગ્રેસ દ્વારા ૧૯૮૫માં દેશભરના રેલવે ટિકિટ પ્રણાલીનું કોમ્પ્યુટીકરણ કરવાની શરૂઆત થઇ ચૂકી હતી.

કોંગ્રેસ દ્વારા ૧૯૮૫માં દેશભરના રેલવે ટિકિટ પ્રણાલીનું કોમ્પ્યુટીકરણ કરવાની શરૂઆત થઇ ચૂકી હતી.

કોંગ્રેસ દ્વારા ૧૯૮૫માં દેશભરના રેલવે ટિકિટ પ્રણાલીનું કોમ્પ્યુટીકરણ કરવાની શરૂઆત થઇ ચૂકી હતી.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()