કોંગ્રેસના શાસનમાં સ્વદેશી શક્તિશાળી “તેજસ” યુદ્ધ જહાજો નિર્માણ પામ્યા જે આજે દેશની રક્ષા કરી રહ્યા છે.

કોંગ્રેસના શાસનમાં સ્વદેશી શક્તિશાળી “તેજસ” યુદ્ધ જહાજો નિર્માણ પામ્યા જે આજે દેશની રક્ષા કરી રહ્યા છે.

કોંગ્રેસના શાસનમાં સ્વદેશી શક્તિશાળી “તેજસ” યુદ્ધ જહાજો નિર્માણ પામ્યા જે આજે દેશની રક્ષા કરી રહ્યા છે.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()