૧૯૭૧ માં ઇન્દિરા ગાંધી દ્વારા પાકિસ્તાનના બે ટુકડા કરી એશિયા ખંડનો નકશો બદલ્યો.

૧૯૭૧ માં ઇન્દિરા ગાંધી દ્વારા પાકિસ્તાનના બે ટુકડા કરી એશિયા ખંડનો નકશો બદલ્યો.

૧૯૭૧ માં ઇન્દિરા ગાંધી દ્વારા પાકિસ્તાનના બે ટુકડા કરી એશિયા ખંડનો નકશો બદલ્યો.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati