ભારતના પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઈન્દિરા ગાંધીએ વર્ષ ૧૯૬૯ મા બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરીને બેંકોને ગરીબો સુધી પહોંચાડી દીધી

ભારતના પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઈન્દિરા ગાંધીએ વર્ષ ૧૯૬૯ મા બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરીને બેંકોને ગરીબો સુધી પહોંચાડી દીધી

ભારતના પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઈન્દિરા ગાંધીએ વર્ષ ૧૯૬૯ મા બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરીને બેંકોને ગરીબો સુધી પહોંચાડી દીધી.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()