૧૬ મેં ૧૯૭૫ એ પૂર્વ  વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઈન્દિરા ગાંધીએ સિક્કિમ ને ૨૨ માં રાજ્ય તરીકે ભારત સાથે જોડી દીધું હતું.

૧૬ મેં ૧૯૭૫ એ પૂર્વ  વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઈન્દિરા ગાંધીએ સિક્કિમ ને ૨૨ માં રાજ્ય તરીકે ભારત સાથે જોડી દીધું હતું.

૧૬ મેં ૧૯૭૫ એ પૂર્વ  વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઈન્દિરા ગાંધીએ સિક્કિમ ને ૨૨ માં રાજ્ય તરીકે ભારત સાથે જોડી દીધું હતું.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati