પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી “જય જવાન જય કિસાન” ના નારા સાથે ખેડૂત અને સૈનિક ને સશક્ત કરતી નીતિઓ બનાવી.

પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી “જય જવાન જય કિસાન” ના નારા સાથે ખેડૂત અને સૈનિક ને સશક્ત કરતી નીતિઓ બનાવી.

પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી “જય જવાન જય કિસાન” ના નારા સાથે ખેડૂત અને સૈનિક ને સશક્ત કરતી નીતિઓ બનાવી.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()