વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨ મા સાક્ષરતા દર ૧૮.૩% હતો. જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ મા સાક્ષરતા દર ૭૪% થયો.  ૩૦૦% નો વધારો થયો

વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨ મા સાક્ષરતા દર ૧૮.૩% હતો. જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ મા સાક્ષરતા દર ૭૪% થયો.  ૩૦૦% નો વધારો થયો

વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨ મા સાક્ષરતા દર ૧૮.૩% હતો. જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ મા સાક્ષરતા દર ૭૪% થયો.  ૩૦૦% નો વધારો થયો.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati