કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્ય મહારાષ્ટ્રમાં ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪ માં મોનોરેલનું મુંબઈમાં લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું

કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્ય મહારાષ્ટ્રમાં ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪ માં મોનોરેલનું મુંબઈમાં લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું

કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્ય મહારાષ્ટ્રમાં ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪ માં મોનોરેલનું મુંબઈમાં લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()