કોંગ્રેસના શાસનમાં ૩ જાન્યુઆરી ૧૯૫૪ ના રોજ પરમાણુ રિસર્ચ સેન્ટર “ભાભા એટોમિક રિસર્ચ સેન્ટર” ની સ્થાપના થઈ હતી.

કોંગ્રેસના શાસનમાં ૩ જાન્યુઆરી ૧૯૫૪ ના રોજ પરમાણુ રિસર્ચ સેન્ટર “ભાભા એટોમિક રિસર્ચ સેન્ટર” ની સ્થાપના થઈ હતી.

કોંગ્રેસના શાસનમાં ૩ જાન્યુઆરી ૧૯૫૪ ના રોજ પરમાણુ રિસર્ચ સેન્ટર “ભાભા એટોમિક રિસર્ચ સેન્ટર” ની સ્થાપના થઈ હતી.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati