વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨માં ખાદ્યતેલ ની પ્રતિ વ્યક્તિ ઉપલબ્ધતા ૨.૫ કિલોગ્રામ હતી.  વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં  ખાદ્યતેલ ની પ્રતિ વ્યક્તિ ઉપલબ્ધતા ૧૬.૮ કિલોગ્રામ થઈ.૬૦ વર્ષમાં ૫૭૨% નો વધારો થયો

વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨માં ખાદ્યતેલ ની પ્રતિ વ્યક્તિ ઉપલબ્ધતા ૨.૫ કિલોગ્રામ હતી.  વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં  ખાદ્યતેલ ની પ્રતિ વ્યક્તિ ઉપલબ્ધતા ૧૬.૮ કિલોગ્રામ થઈ.૬૦ વર્ષમાં ૫૭૨% નો વધારો થયો

વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨માં ખાદ્યતેલ ની પ્રતિ વ્યક્તિ ઉપલબ્ધતા ૨.૫ કિલોગ્રામ હતી.  વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં  ખાદ્યતેલ ની પ્રતિ વ્યક્તિ ઉપલબ્ધતા ૧૬.૮ કિલોગ્રામ થઈ.૬૦ વર્ષમાં ૫૭૨% નો વધારો થયો
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati