૧૮ મેં ૧૯૭૪ ના રોજ પોખરણમાં ઇન્દિરા ગાંધીના શાસન દરમ્યાન પહેલો ન્યુક્લિયર ટેસ્ટ કરી દેશની શક્તિનો પરચો સમગ્ર વિશ્વને આપ્યો

૧૮ મેં ૧૯૭૪ ના રોજ પોખરણમાં ઇન્દિરા ગાંધીના શાસન દરમ્યાન પહેલો ન્યુક્લિયર ટેસ્ટ કરી દેશની શક્તિનો પરચો સમગ્ર વિશ્વને આપ્યો

૧૮ મેં ૧૯૭૪ ના રોજ પોખરણમાં ઇન્દિરા ગાંધીના શાસન દરમ્યાન પહેલો ન્યુક્લિયર ટેસ્ટ કરી દેશની શક્તિનો પરચો સમગ્ર વિશ્વને આપ્યો.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()