વર્ષ ૨૦૧૩ માં કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં પોસા એક્ટ લાવીને સમગ્ર ભારત દેશની કામકાજ કરતી મહિલાઓના સંરક્ષણ માટેનો કાયદો બનાવ્યો હતો.

વર્ષ ૨૦૧૩ માં કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં પોસા એક્ટ લાવીને સમગ્ર ભારત દેશની કામકાજ કરતી મહિલાઓના સંરક્ષણ માટેનો કાયદો બનાવ્યો હતો.

વર્ષ ૨૦૧૩ માં કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં પોસા એક્ટ લાવીને સમગ્ર ભારત દેશની કામકાજ કરતી મહિલાઓના સંરક્ષણ માટેનો કાયદો બનાવ્યો હતો.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()