૬૦ વર્ષમાં ૧૩૨૨.૩ ટકાનો વધારો વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં કોલસો અને લિગ્નાઇટ ૪૫૯૪ ટન ઉત્પાદન

૬૦ વર્ષમાં ૧૩૨૨.૩ ટકાનો વધારો વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં કોલસો અને લિગ્નાઇટ ૪૫૯૪ ટન ઉત્પાદન

૬૦ વર્ષમાં ૧૩૨૨.૩ ટકાનો વધારો વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં કોલસો અને લિગ્નાઇટ ૪૫૯૪ ટન ઉત્પાદન
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati