૧૯૫૧-૫૨ માં રજીસ્ટર મેડીકલ પ્રેકટીસનર ૬૧,૮૦૦ હતા જે વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ વધીને ૩૦,૦૦,૦૦૦ થયા ૪૭૫૪% નો વધારો નોંધાયો

૧૯૫૧-૫૨ માં રજીસ્ટર મેડીકલ પ્રેકટીસનર ૬૧,૮૦૦ હતા જે વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ વધીને ૩૦,૦૦,૦૦૦ થયા ૪૭૫૪% નો વધારો નોંધાયો

૧૯૫૧-૫૨ માં રજીસ્ટર મેડીકલ પ્રેકટીસનર ૬૧,૮૦૦ હતા જે વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ વધીને ૩૦,૦૦,૦૦૦ થયા ૪૭૫૪% નો વધારો નોંધાયો.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
 #60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati