કોંગ્રેસ ના શાસનમાં સ્થાપિત ઇસરો દ્વારા ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ ના રોજ છોડવામાં આવેલા. મંગલયાનને સમગ્ર વિશ્વને ભારતની શક્તિનો પરચો બતાવ્યો હતો

કોંગ્રેસ ના શાસનમાં સ્થાપિત ઇસરો દ્વારા ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ ના રોજ છોડવામાં આવેલા. મંગલયાનને સમગ્ર વિશ્વને ભારતની શક્તિનો પરચો બતાવ્યો હતો

કોંગ્રેસ ના શાસનમાં સ્થાપિત ઇસરો દ્વારા ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ ના રોજ છોડવામાં આવેલા. મંગલયાનને સમગ્ર વિશ્વને ભારતની શક્તિનો પરચો બતાવ્યો હતો.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()