૬૦ વર્ષમાં સ્ટીલ ઉત્પાદન ૧૬૫૫૦ ટકા વઘ્યું. વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ મા સ્ટીલ ઉત્પાદન ૧૧૬૫ લાખ ટન થયું.

૬૦ વર્ષમાં સ્ટીલ ઉત્પાદન ૧૬૫૫૦ ટકા વઘ્યું. વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ મા સ્ટીલ ઉત્પાદન ૧૧૬૫ લાખ ટન થયું.

૬૦ વર્ષમાં સ્ટીલ ઉત્પાદન ૧૬૫૫૦ ટકા વઘ્યું.
વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ મા સ્ટીલ ઉત્પાદન ૧૧૬૫ લાખ ટન થયું.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()