વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨ મા ખાંડ ૫ કિલોગ્રામ પ્રતિ વ્યક્તિ ઉપલબ્ધ હતી જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં ખાંડ ૧૯.૫ કિલોગ્રામ પ્રતિ વ્યક્તિ ઉપલબ્ધ થઈ. ૨૯૦ ટકાનો વધારો નોંધાયો

વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨ મા ખાંડ ૫ કિલોગ્રામ પ્રતિ વ્યક્તિ ઉપલબ્ધ હતી જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં ખાંડ ૧૯.૫ કિલોગ્રામ પ્રતિ વ્યક્તિ ઉપલબ્ધ થઈ. ૨૯૦ ટકાનો વધારો નોંધાયો

વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨ મા ખાંડ ૫ કિલોગ્રામ પ્રતિ વ્યક્તિ ઉપલબ્ધ હતી જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં ખાંડ ૧૯.૫ કિલોગ્રામ પ્રતિ વ્યક્તિ ઉપલબ્ધ થઈ. ૨૯૦ ટકાનો વધારો નોંધાયો.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()