વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨માં ચા પ્રતિ વ્યક્તિ ૩૬૨ ગ્રામ ઉપલબ્ધ હતી વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં ચા પ્રતિ વ્યક્તિ ૭૪૪ ગ્રામ ઉપલબ્ધ થઈ. ૬૦ વર્ષમાં ૧૩૨.૫ ટકાનો વધારો થયો

વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨માં ચા પ્રતિ વ્યક્તિ ૩૬૨ ગ્રામ ઉપલબ્ધ હતી વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં ચા પ્રતિ વ્યક્તિ ૭૪૪ ગ્રામ ઉપલબ્ધ થઈ. ૬૦ વર્ષમાં ૧૩૨.૫ ટકાનો વધારો થયો

વર્ષ ૧૯૫૧-૫૨માં ચા પ્રતિ વ્યક્તિ ૩૬૨ ગ્રામ ઉપલબ્ધ હતી વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં ચા પ્રતિ વ્યક્તિ ૭૪૪ ગ્રામ ઉપલબ્ધ થઈ. ૬૦ વર્ષમાં ૧૩૨.૫ ટકાનો વધારો થયો.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati