કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં વર્ષ ૧૯૭૨ માં ભારતની સ્વદેશી ટેંક ” અર્જુન” નું નિર્માણ શરૂ થઇ ચૂક્યું હતું.

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં વર્ષ ૧૯૭૨ માં ભારતની સ્વદેશી ટેંક ” અર્જુન” નું નિર્માણ શરૂ થઇ ચૂક્યું હતું.

કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં વર્ષ ૧૯૭૨ માં ભારતની સ્વદેશી ટેંક ” અર્જુન” નું નિર્માણ શરૂ થઇ ચૂક્યું હતું.
#૬૦વર્ષમાંકોંગ્રેસનુયોગદાન
#60YearsofCongressContribution
    • Categories: Gujarati
Posted By :- admin ()